Najważniejsze przepisy prawne m.in. z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa produktów oraz wymagań dla placówek oświatowych, dotyczące wyposażenia placów zabaw i innego sprzętu sportowo - rekreacyjnego, instalowanych w miejscach publicznych.

Przepisy prawne

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów,

Ustawa - Prawo budowlane,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Ustawa o transporcie kolejowym,