Firma KEMA prowadzi okresowe kontrole techniczne obiektów i urządzeń. Nasi inspektorzy dokonują rzetelnej oceny technicznej wyposażenia, stopnia zużycia oraz przeprowadzają analizę ryzyka związaną z użytkowaniem. Kontrole techniczne wynikają z przepisów prawnych i norm. Są wymaganym elementem systemu zarządzania placem zabaw, niezbędnym do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Nasze kontrole szczegółowo identyfikują i oceniają zagrożenia oraz pozwalają spełnić wymagania w zakresie okresowych przeglądów technicznych, wynikające z ww. dokumentów.

Z każdej kontroli sporządzany jest szczegółowy raport, który identyfikuje zarówno miejsce występowania niezgodności jak i jej wpływ na bezpieczeństwo. Czterostopniowy system oceny niezgodności pozwala określić, które z nieprawidłowości należy usunąć w pierwszej kolejności oraz czy urządzenia wymagają wyłączenia z użytkowania do czasu naprawy. Dokumentacja zdjęciowa zawarta w raporcie ułatwia lokalizację niezgodności. Kompletna dokumentacja zdjęciowa wraz z raportem zamieszczone zostają na nośniku CD, co znacznie ułatwia przekazanie wytycznych podmiotom odpowiedzialnym za konserwację i naprawy.  W przypadku placów zabaw i obiektów spełniających wymagania techniczne, wraz z sprawozdaniem Klient otrzymuje świadectwo techniczne placu.

KORZYŚCI:

 • spełnienie wymagań normatywnych i prawnych w zakresie kontroli technicznej urządzeń
 • zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń,
 • identyfikacja czynników stwarzających zagrożenie,
 • szczegółowa analiza ryzyka i ocena bezpieczeństwa zawierają istotne informacje niezbędne do planowania działań konserwacyjnych i naprawczych
 • raporty z kontroli stanowią poświadczenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa

 

NASZE USŁUGI:

Dla administratorów i zarządców, osób i podmiotów odpowiedzialnych za stan techniczny urządzeń

 • Kontrola stanu technicznego urządzeń na placu zabaw lub sali zabaw,  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7

  • Kontrola kwartalna (KTK-PZ)
  • Kontrola roczna (KTR-PZ)
  • Kontrola pięcioletnia (KT5-PZ)
  • Kontrola poserwisowa (KPS-PZ)

Zakres: Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego placu lub sali zabaw, w oparciu o wytyczne aktualnego wydania normy PN-EN 1176-7. Sporządzenie raportu z kontroli.
Dodatkowo dla kontroli rocznej i pięcioletniej - o
cena funkcjonowania systemu zarządzania, analiza ryzyka oraz wydanie świadectwa technicznego w przypadku stwierdzenia odpowiedniego stanu technicznego.

 • Kontrola stanu technicznego urządzeń sportowych, skateparków, urządzeń rekreacyjnych

  • Kontrola roczna (KTR-US)
  • Kontrola pięcioletnia (KT5-US)

Zakres:Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego urządzeń. Sporządzenie raportu z kontroli. Analiza ryzyka oraz wydanie świadectwa technicznego w przypadku stwierdzenia odpowiedniego stanu technicznego.

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Podczas kontroli rocznej i pięcioletniej uwzględnia się ocenę bezpieczeństwa urządzeń w oparciu o najistotniejsze wytyczne norm w zakresie konstrukcji (np. sztywne cięgna huśtawek wahadłowych). Analiza nie jest kompletną oceną zgodności z normą i nie może zostać uznana jako potwierdzenie zgodności urządzeń z wytycznymi norm. Szczegółowa ocena zgodności z normą realizowana jest w ramach usługi OCENA ZGODNOŚCI
 • Szczegółowe informacje dotyczące kontroli na placach zabaw znaleźć można w dziale KOMPENDIUM WIEDZY
 • Kontrola pięcioletnia i roczna mają jednakowy zakres, jednak zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w kontroli pięcioletniej uczestniczy inspektor posiadający uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności
 • Wszystkie nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli są klasyfikowane wg. czterostopniowej skali, dzięki czemu zarządca wie, które z nich mają największy wpływ na bezpieczeństwo
 • Raport przekazany zostaje klientowi w wersji papierowej. Do raportu załączona zostaje płyta CD z dokumentacją zdjęciową z kontroli oraz elektroniczną wersją raportu
 • W przypadku kontroli rocznej i pięcioletniej, na życzenie klienta nieodpłatnie zakładamy książkę placu lub sali zabaw.